SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y DƯỢC HỌC PHÍA NAM

I/ Sơ đồ tổ chức viện nghiên cứu phát triển y dược học phía nam

  1. Ban lãnh đạo Viện:

– Viện trưởng: Ths. Bs CK1. Nguyễn Thanh Ngoan.

– Phó Viện trưởng: Ths. Phạm Kế Thuận.`           

  1. Hội đồng cố vấn:

– Huỳnh Quang Khánh.

  1. Phòng Tổ chức – Hành chính:

– Đinh Cao Cường.

  1. Phòng Đào tạo:

– Dược sĩ  Nguyễn Thùy Linh.

 

 II/ Chức năng, Nhiệm vụ, quyền hạn – Quy chế hoạt động

1. Viện trưởng:

Nhiệm vụ, quyền hạn: Phụ trách chung mọi hoạt động của Viện. Các công tác đối nội, đối ngoại.

2. Viện Phó:

Phụ trách nghiên cứu liên kết đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn, tiếp đón các tổ chức khi đến liên hệ công tác.

3. Phòng Tổ chức hành chính:

Nhiệm vụ: Thực hiện các công tác bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị của viện.  

4. Phòng Đào tạo:

Nhiệm vụ: Thực hiện các chức năng đào tạo các chương trình ngắn hạn, dài hạn.